Oznámenie o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov

Oznámenie o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov z evidencie vedených nájomcom.  Oznámenie je pre nájomcov Nájomca je povinný viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za pozemky podľa katastrálnych území k 31. decembrua údaje a informácie z tejto evidencie poskytnúť príslušnému okresnému úradu každoročne do 31.januára.  

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov – leták

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Bratislava _____________________________________________________________________________________________ • akútna, vysoko nákazlivá choroba domácich ošípaných a diviakov • prenosný priamym kontaktom s chorým alebo uhynutým zvieraťom, výkalmi a sekrétmi infikovaného zvieraťa, prípadne konzumáciou tepelne neopracovaných produktov z infikovaných zvierat • prejavuje sa vysokou horúčkou (až

Zasadnutie obecného zastupitel’stva 🗓

Obec Mlynčeky. 059 76 Mlynčeky 99 P O Z V Á N K A na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupitel’stva dňa 07.12.2018 /piatok/ o 16.00 hod. v zasadačke OcÚ Program zasadnutia OZ

Registrácia chovov ošípaných od jedného kusa ošípanej

Registrácia chovov ošípaných od jedného kusa ošípanej

Upozornenie – Zimná údržba

Obecný úrad Mlynčeky, 059 76 Mlynčeky 99 UPOZORNENIE Upozorňujeme všetkých občanov na prichádzajúce zimné obdobie a s tým súvisiacu zimnú údržbu miestnych komunikácii (pluhovanie), aby si motorové vozidla vo vlastnom záujme (z dôvodu ochrany svojho majetku ) parkovali vo dvoroch – mimo miestnych komunikácii. V opačnom prípade obec a tiež pracovník, ktorý bude pluhovanie vykonávať

Mesiac úcty k starším 2018

Výsledky volieb v obci Mlynčeky vo voľbách do orgánov samosprávy obcí

Výsledky volieb v obci Mlynčeky vo voľbách do orgánov samosprávy obcí: Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupitel’stva: Pavol Česelka Antónia Makarová Bc. Valent Hudaček Jozef Reznický Jaroslav Vojtaššák Jozef Mačičák Jaromír Zoričák Za starostu obce bola zvolená: Milena Svocáková Celá zápisnica z volieb

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v obci Mlynčeky 🗓

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v obci Mlynčeky: 22.10.2018 – 23.10.2018   pri RD č. 5 p. Doblinger 23.10.2018 – 24.10.2018  pri škole 24.10.2018 – 25.10.2018   pri ihrisku 25.10.2018 – 26.10.2018   pri RD č.135 p. Szabóová 26.10.2018 – 29.10.2018   pri RD č. 94 p. Suchanovský 29.10.2018 – 31.10.2018   pred OcÚ

Zber nebezpečného odpadu 🗓

Dňa 11.10.2018 (štvrtok) v čase medzi 8.00 a 9.00 hod. bude v našej obci zber nebezpečného odpadu. Žiadame preto občanov, aby staré práčky, mikrovlnky, rádiá, mobilné telefóny, televízory, počítače, chladničky, mrazničky (odovzdať neporučené s kompresorom) a iný elektrický a elektronický odpad, staré motorové oleje (v uzavretých nádobách), nádoby od farieb, žiarivky a pod. vyložili pred brány

Informácie – Voľby do orgánov samosprávny obci 2018

Zapisovateľka Elektronická adresa Volebný okrsok Prebratie kandidátskej listiny po pracovnom čase Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby Obecného zastupiteľstva v Mlynčekoch Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce – Mlynčeky Oznámenie o čase a mieste konania volieb