Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Mlynčeky
Obec
Mlynčeky

Dokumenty na stiahnutie

Povolenia k stavbám

Ohlásenie drobnej stavby (205.5 kB)

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:
– prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,
– podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy,
– oplotenie,
– prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby.

Správny poplatok: FO 10,- €; PO 30,- €

 

Stavby - všeobecne

Žiadosť o potvrdenie o ukončení stavby.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 17.31 kB

Žiadosť o potvrdenie o ukončení stavby.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 188.54 kB

 

Ohlásenie stavebných úprav (116.39 kB)

Pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti, postačí ohlásenie stavebnému úradu.
Stavebník je povinný uskutočnenie stavebných úprav vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať stavebné úpravy môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.
Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Správny poplatok: FO 10,- €; PO 30,- €

Prekopávka (193.73 kB)

Súhlas suseda (96.37 kB)

Malý zdroj znečistenia ovzdušia (215.77 kB)

Na zdroje znečisťovania ovzdušia sa v zmysle platnej legislatívy vyžaduje súhlas na ich povolenie. Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší definuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia ako:

  • technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW (napr. kotle na spaľovanie plynných, kvapalných a pevných palív, krby, piecky, dieselagregáty a pod.)
  • ostatný technologický celok, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja a jeho prahová kapacita je menšia ako pre stredný zdroj znečisťovania ovzdušia určená osobitným predpisom. (napr. výrobné a spracovateľské technológie a postupy pri ktorých sa uvoľňujú do ovzdušia znečisťujúce látky ako spracovanie dreva, lakovanie, polygrafia a pod.

Zriadenie kanalizačnej prípojky (269.8 kB)

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu (29 kB)

Evidencia obyvateľov

Trvalý pobyt

Zrušenie trvalého pobytu (329.72 kB)

Ide o úkon, ktorým bude občanovi zrušený trvalý pobyt. O tento proces môže požiadať majiteľ alebo spolumajiteľ nehnuteľnosti, a to po návšteve úradu v nasledujúcich prípadoch:

  • ak občan nemá v budove alebo jej časti žiadne užívacie právo;
  • ak bolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva.

Návrh môže byť podaný osobne v ohlasovni pobytu príslušného mesta alebo obce, v ktorej sa nachádza nehnuteľnosť.

Prípady, v ktorých nie je možné podanie návrhu k zrušeniu trvalého pobytu:
– vlastníkovi;
– spoluvlastníkovi;
– manželovi vlastníka alebo spoluvlastníka;
– nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka;
– občanovi, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti.

Prechodný pobyt

Zrušenie prechodného pobytu (193.85 kB)

Prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.

Ak prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť; ak tak neurobí, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti aj pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený.

 

Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti - pozemku, stavieb

Žiadosť o kúpu pozemku.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 414.53 kB

Žiadosť o kúpu pozemku.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 15.64 kB

 

Čestné vyhlásenie FO.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 622.39 kB

Čestné vyhlásenie FO.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 15.93 kB

Čestné vyhlásenie FO záväzky.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 615.29 kB

Čestné vyhlásenie FO záväzky.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 15.82 kB

 

Čestné vyhlásenie PO.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 626.27 kB

Čestné vyhlásenie PO.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 16.2 kB

Čestné vyhlásenie PO záväzky.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 617.11 kB

Čestné vyhlásenie PO záväzky.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 15.8 kB

 

Lehota na vybavenie žiadosti: 30 dní od doručenia 

Potrebné dokumenty k žiadosti: 

  • fotokópia snímky z katastrálnej mapy s vyznačením záujmového územia,
  • geometrický plán (pokyn na vyhotovenie geometrického plánu sa dáva až po predbežnom doporučení predaja),
  • čestné prehlásenie (vyššie zverejnené),
  • znalecký posudok - v prípade priameho predaja.

 

Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti je potrebné posúdiť z územného hľadiska. 

Odpredaj nehnuteľnosti podlieha schváleniu v obecnom zastupiteľstve. 

Podmienky predaja definujú Zásady hospodárenia s majetkom obce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecný úrad

Lokalizácia rodinného domu pre potreby RZP

Mapy.cz

Poruchové služby

Plyn

0850 111 727 (SPP)

0850 123 333 (VSE)

Voda (PVPS)

0850 111 800

052/77 29 548

Elektrina 

0800 123 332 (VSD)

0850 123 333 (VSE)

Tiesňové linky

Hasiči (HaZZ) - 150

Rýchla zdravotná pomoc (RZP) - 155

Polícia - 158

 

Ambulantná pohotovostná služba

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
1
24 25 26 27 28 29 30

Slovensko.sk

Slovensko

Podtatrami.sk

Pod Tatrami

Natur-pack

Natur-pack


hore