Obecný úrad

Milena Svocáková – starostka obce

Obecné zastupiteľstvo:
Pavol Česelka – zástupca starostky
Mgr. Ivana Halčinová
Valent Hudaček
Jaromír Zoričák
Bc. Antónia Makarová
Jozef Reznický
Jaroslav Vojtaššák

Jana Víjtová – kontrolór obce
» výkon kontroly v rozsahu ustanovení § 18 d Zákona o obecnom zriadení
» predkladá správy o výsledkoch kontroly
» predkladá správy kontrolnej činnosti
» vykonáva kontroly na podnet obecného zastupiteľstva

Marta Kaňuková
» účtovníctvo
» mzdová agenda
» prihlášky, odhlášky do zdr. poisťovní, soc. poisťovní, odvody daní
» korešpondencia s Úradom práce, Daňovým úradom..
» evidencia dodávateľských faktúr
» refundácia miezd pracovníkov aktivačnej činnosti
» potreby pre sociálne účely

Miroslava Hudačková
» výpočet a evidencia dane z nehnuteľnosti
» poplatky TKO
» poplatky za psov
» evidencia obyvateľstva – prihlášky a odhlášky, zmeny
» stavebná činnosť – vyjadrenia k drobným stavbám
» pokladňa
» aktivačná činnosť, malé obecné služby

Mária Česelková – organizovanie aktivačnej činnosti UoZ
» práce podľa pokynov starostu obce
» vedenie evidencie UoZ
» vypisovanie hlásení UoZ v zmysle požiadaviek úradu práce
» kontrola vedenia dennej evidencie dochádzky UoZ
» koordinovanie a prideľovanie prác UoZ
» predpisovanie liekov, meranie krvného tlaku dôchodcom
» roznáška obedov dôchodcom
» správca budovy Obecného úradu a ČOV
» pomocná sila pri varení a rozvoze stravy dôchodcom