Oznamy

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 19 ks drevín

.
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 19 ks drevín

Číslo konania R2021/549
dátum začatia konania: 02.11.2021
Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 19 ks drevín na pozemku parc.č. KN-C 63/12 v katastrálnom území Mlynčeky, podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
V súlade so zákonom sa môžu zúčastniť konania v predmetnej veci aj ďalší účastníci konania, ktorým toto postavenie prislúcha v zmysle § 82 odst.3 zákona. Účasť na konaní je potrebné oznámiť tunajšiemu úradu v lehote do 5 pracovných dní od dátumu tohto zverejnenia písomne na adresu Obec Mlynčeky, Obecný úrad, Mlynčeky 99 alebo elektronicky (mlynceky@mlynceky.sk).

Mohlo by sa Vám páčiť