Oznamy

Výzva Slovenskej poľovníckej komory

.

 

Výzva Slovenskej poľovníckej komory

Bratislava – 11. marca 2021 – Združenie miest a obcí Slovenska tlmočí Výzvu Slovenskej poľovníckej komory. 

Slovenská poľovnícka komora ako organizácia zriadená podľa § 41 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve, v snahe upozorniť na aktuálne problémy spojené s odstrelom domácich zvierat v poľovných revíroch, adresovala svojim členom, užívateľom poľovných revírov a organizačným zložkám list, v ktorom upozorňuje na zneužívanie, resp. porušovanie zákonov na úseku poľovníctva, ale taktiež na porušovanie viacerých súvisiacich zákonov zo strany majiteľov domácich zvierat tým, že dochádza k výraznému nárastu prípadov voľného a nekontrolovaného pohybu  psov a mačiek vo voľnej prírode.

Medializované odstrely psov a hospodárskych zvierat členmi SPK – držiteľmi poľovných lístkov, ktorých sme boli svedkami za ostatných niekoľko týždňov roka 2021, výrazne poškodili dobré meno poľovníckej komunity v očiach laickej verejnosti, hoci nie vždy boli prípady úplne a objektívne prezentované. Aj keď prezídium SPK a Mediálna rada SPK operatívne reagovali na vzniknutú situáciu stanoviskami, tlačovými správami a aktívnou účasťou na rokovaní zvolanom predsedom Výboru Národnej Rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na túto tému, dôsledky týchto udalostí v občianskej spoločnosti ešte stále rezonujú.

Obraciame sa preto na Vás s výzvou o potrebe dodržiavania ustanovení viacerých zákonov, najmä zákona, ktorý upravuje držanie psov, zákona o lesoch alebo zákona o poľovníctve. Taktiež Vás chceme požiadať, aby samosprávy v budúcnosti v rámci svojich možností spolupracovali s organizačnými zložkami poľovníckej samosprávy pri realizácii preventívnych opatrení zameraných na minimalizáciu voľného a nekontrolovaného pohybu psov a iných domácich zvierat v prírode vrátane dohody o spoločnom postupe pri uplatňovaní represívnych opatrení voči nezodpovedným majiteľom týchto zvierat.

Počet chovateľov psov v ostatnom období výrazne vzrástol, v súvislosti so vzniknutou situáciou COVID. Chovatelia psov intenzívnejšie využívajú bližšie, ale aj širšie okolie intravilánov a extravilánov sídiel na venčenie psov, čo je prirodzené, ale častokrát aj z nevedomosti, prípadne egoizmu, nedodržujú žiadne pravidlá. Trpí tým príroda, ale i ľudia. Vzniká veľké množstvo konfliktných situácií. Miesta, kde je možné bezpečné venčenie psov, nikoho neobmedzujúce, absentujú. Samosprávy poberajú o.i. poplatky, ako i dane za psa. Pre majiteľov psov však priestory pre výcvik a venčenie psov zabezpečujú len málokedy. Existujú dobré príklady (Bratislav, Košice, obec Malinovo…)

Je potrebné uviesť, že pes, v zmysle § 24 ods. 3 písm. d) zákona o poľovníctve, sa môže voľne pohybovať 50 m od osoby, ktorá ho vedie pričom pes musí byť ovládateľný – t. j. musí  reagovať na pokyny osoby. Uvedená vzdialenosť sa navyše nevzťahuje na služobných policajných psov, vodiacich psov, lavínových psov, poľovníckych psov pri výcviku a výkone poľovníctva. Jednou z právnych možností všetkých občanov je možnosť, nahlásiť Okresnému úradu voľný pohyb psa . Ak takáto skutočnosť nastane (najmä v opakovaných prípadoch, ktoré sa zatiaľ žiaľ často prehliadajú), je potrebné ju riešiť ako priestupok za porušenie § 24 ods. 3 písm. d)  zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve.

Oprávnenie usmrtiť voľne sa pohybujúceho psa alebo mačku v poľovnom revíri môže, vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšej pozemnej stavby, vykonať člen poľovníckej stráže.  Toto oprávnenie môže byť užívateľom poľovného revíru prenesené povolením na lov zveri aj na iného držiteľa poľovného lístka. Ak držiteľ poľovného lístka nemá vyznačené v povolení na lov zveri, že môže psa a mačku usmrtiť alebo povolenie na lov zveri nemá vôbec vydané, usmrtenie-zastrelenie psa alebo mačky nemôže za žiadnych okolností vykonať (okrem preukázateľných prípadov krajnej núdze resp. nutnej obrany). Psa a mačku nemožno usmrtiť aj keď je vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšej pozemnej stavby, ak sa jedná o poľovníckeho psa alebo, ak má pes nasadený obojok alebo prsný postroj výrazne odlišnej farby ako je srsť psa, alebo mačku, ktorá je viditeľne označená. Pojem „pozemná stavba“ definuje zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v § 43 ods. 1: „Stavba je stavebná  konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumie:

  1. a) spojenie pevným základom,
  2. b) upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu,
  3. c) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe,“

Pre Slovenskú poľovnícku komoru je z dôvodu poverenia zabezpečovaním preneseného výkonu štátnej správy nesmierne dôležité, aby boli ustanovenia všetkých zákonov súvisiacich s úpravou voľného pohybu domácich zvierat v prírode dodržiavané všetkými občanmi, ako majiteľmi domácich zvierat, tak aj držiteľmi poľovných lístkov. Sme presvedčení, že samosprávy miest a obcí sú pre nás partnerom v prvej línii pre hľadanie pragmatických riešení v eliminácii napätia, vyplývajúceho zo subjektívneho výkladu práv a právom chránených záujmov občanov v tejto oblasti.

V súčasnosti SPK pripravuje brožúru, ktorá má zhutňovať zákonné informácie, povinnosti majiteľov psov, ustanovenia súvisiacich zákonov, povinnosti a právomoci užívateľov poľovných revírov a poľovných pozemkov pri riešení porušovania všeobecne záväzných právnych predpisov zo strany majiteľov domácich zvierat i poľovníkov.

 

Mohlo by sa Vám páčiť

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.