Oznamy, Úradná tabuľa

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

1. Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a inýchporastov  formou verejnej vyhlášky, upozornenie

 

Steller s.r.o., Betliarska 12, 851 07 Bratislava, ako osoba poverená spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto

                                                        V Y Z Ý V A

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len „vlastníkov“) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zák. č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.

Požadovaný termín, do ktorého je potrebné vykonať výrub/okliesnenie je 10.05.2019

Pri vykonávaní predmetnej činnosti je potrebné dbať o bezpečnosť života a zdravia osôb vykonávajúcich predmetnú činnosť, ako aj o ochranu elektrického vedenia. Ak by z týchto dôvodov bolo potrebné prerušiť distribúciu elektriny, je nevyhnutné o to požiadať spoločnosť VSD, minimálne 30 dní pred vykonaním predmetnej činnosti.

Zároveň je pri výkone predmetnej činnosti spojenej s prerušením distribúcie elektriny potrebné zabezpečiť aj dozor osoby s osvedčením o odbornej spôsobilosti podľa § 23 Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z..

Bližšie informácie Vám poskytne kontaktná osoba: Matúš Kubek, Steller s.r.o., +421 918 555 871

V prípade márneho uplynutia lehoty na vykonanie výrubu a okliesnenia, spoločnosť VSD / poverený poskytovateľ služieb, vykoná výrub a okliesnenie stromov a iných porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z §11 zákona č. 251/2012 Z. z.. Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii vlastníka nehnuteľnosti. Táto Výzva zároveň predstavuje aj splnenie si oznamovacej povinnosti týkajúcej sa vstupu na Váš pozemok, v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na zabezpečenie spoľahlivého prevádzkovania elektrického vedenia.

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú distribúciu elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.

V Liptovskom Mikuláši dňa 02.04.2019

Za poskytovateľa služieb:

Matúš Kubek

 

U P O Z O R N E N I E

Pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci

Okliesnenia a odstránenia stromov

 

v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením

Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať porasty v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 15 m po oboch stranách elektrického vedenia.

V prípade, že porasty prerastú výšku 3 m, je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich okliesnenie prípadne odstránenie.

V prípade, že neodstránite prípadne neokliesnite takéto porasty, poverený poskytovateľ služieb vykoná výrub a okliesnenie stromov a iných porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z §11 zákona č. 251/2012 Z. z..

Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi, resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 

2. Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a inýchporastov

 

·                                                             ·

Vlastník nehnuteľnosti

 

·                                                             ·

 

Vec: Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

 

Vážený vlastník*,

po vykonaní fyzickej prehliadky stavu vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia (ďalej „elektrické vedenie“), ktorého spoľahlivé prevádzkovanie zabezpečuje spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej „VSD“), bolo zistené, že stromy a/alebo iné porasty nachádzajúce sa v ochrannom pásme vedenia ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky daného elektrického vedenia.

Na základe tejto skutočnosti spoločnosť VSD plánuje prostredníctvom svojho zmluvného dodávateľa vykonať potrebné opatrenie v podobe výrubu/okliesnenia stromov a/alebo iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrického vedenia, nachádzajúcich sa na Vašom pozemku, v plánovanom termíne od 15.04.2019 do 10.05.2019

V súlade s platným Prevádzkovým poriadkom spoločnosti VSD Vás týmto, ako osoba poverená držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. žiadame o zaslanie odpovede, či súhlasíte s vykonaním uvedenej činnosti spoločnosťou VSD, alebo ňou povereným poskytovateľom služieb. Odpoveď na túto Výzvu Vás žiadame  zaslať na adresu:

Steller s.r.o., Betliarska 12, 851 07 Bratislava

v termíne najneskôr 7 dní pred plánovaným termínom začatia vykonávania výrubu  zo strany spoločnosti VSD/povereného poskytovateľa služieb. Nezaslanie odpovede v stanovenej lehote bude spoločnosť VSD považovať za udelenie súhlasu s vykonaním výrubu spoločnosťou VSD/povereným poskytovateľom služieb.

V prípade Vášho súhlasu s vykonaním výrubu/okliesnenia stromov a/alebo iných porastov spoločnosťou VSD/povereným poskytovateľom služieb, považujte túto Výzvu aj za splnenie si zákonom ustanovenej povinnosti  oznámiť Vám vopred činnosť s tým spojenú, a to vstup na Váš pozemok v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na zabezpečenie spoľahlivého prevádzkovania elektrického vedenia.

V prípade potreby  nás môžete kontaktovať telefonicky: +421 918 555 871 p.Matúš Kubek, alebo emailom: stellersro@gmail.com

Ďalej si Vás dovoľujeme informovať, že v prípade, ak sa rozhodnete vykonať predmetnú činnosť v zmysle platnej legislatívy sám ako vlastník pozemku, je potrebné dodržiavať podmienky ochrany životného prostredia a v prípade vykonávania výrubu si splniť aj povinnosti vyplývajúce z legislatívy voči orgánu ochrany prírody. Zároveň je potrebné dbať o bezpečnosť života a zdravia osôb vykonávajúcich predmetnú činnosť, ako aj o ochranu elektrického vedenia. Ak by z týchto dôvodov bolo potrebné prerušiť distribúciu elektriny, je nevyhnutné o to požiadať spoločnosť VSD, minimálne 30 dní pred vykonaním predmetnej činnosti a zároveň je v tomto prípade potrebné zabezpečiť pri výkone predmetnej činnosti dozor osoby s osvedčením o odbornej spôsobilosti podľa § 23 vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z. z..

 

Ďalšie podrobnosti súvisiace s postupom pri odstraňovaní a okliesňovaní stromov a iných porastov sú bližšie upravené v platnom Prevádzkovom poriadku spoločnosti VSD, zverejnenom na webovom sídle www.vsds.sk .

S pozdravom

V Liptovskom Mikuláši dňa 02.04.2019

Za poskytovateľa služieb:

Matúš Kubek, Steller s.r.o.

 

 

* vlastníkom sa pre účely tejto Výzvy rozumie vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti

Mohlo by sa Vám páčiť

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.