Pracovné ponuky

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Mlynčeky

.
Obecné zastupiteľstvo obce Mlynčeky
vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľbu hlavného kontrolóra obce Mlynčeky s pracovným úväzkom 3 hod. týždenne (8,0% úväzok).

Podmienky a náležitosti písomnej prihlášky kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce Mlynčeky:

Miesto a čas konania voľby hlavného kontrolóra:
– priestory zasadačky obecného úradu v Mlynčekoch počas zasadnutia OZ dňa 28.02.2023

Termín doručenia písomných prihlášok:
– písomné prihlášky musia byť doručené na Obecný úrad /do podateľne najneskôr do 20.02.2023 do 15.00 hod.

Spôsob doručenia písomných prihlášok:
– kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej: „Voľba hlavného kontrolóra obce Mlynčeky – neotvárať“
zašlú na adresu: Obecný úrad, Mlynčeky 99, 059 76 Mlynčeky alebo doručia osobne do podateľne obecného úradu v Mlynčekoch.

Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:
– kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov – ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
– kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov – spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a bezúhonnosť,
– iné predpoklady: znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy obcí a práca
s počítačom

Náležitosti písomnej prihlášky:
– údaje kandidáta, titul, meno a priezvisko, dátum na rodenia, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje (email, telefón)
– informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a je členom riadiacich kontrolných alebo dozorných orgánov PO, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť (podľa § 18 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. v z.n.p.)
– overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
– výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
– profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a uvedením pracovnej pozície,
– písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osobných údajov ( Nariadenie GDPR)

 

Mohlo by sa Vám páčiť