Oznamy, Vzdelávanie

Výberové konanie – Riaditeľ Materskej školy Mlynčeky

.

Obec Mlynčeky ,059 76 Mlynčeky č.99, ako zriaďovateľ Materskej školy Mlynčeky podľa ustanovenia § 4 ods.1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ustanovenia § 5 odst.3 zákona  č.552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

                                          V Y H L A S U J E

Výberové konanie na obsadenie funkcie: Riaditeľ Materskej školy Mlynčeky s nástupom od 1.12.2021

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

-odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

-najmenej 5 ročná prax pedagogickej činnosti

-absolvovanie 1.atestácie

Ďalšie požiadavky:

-ovládanie štátneho jazyka a spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku

-znalosť príslušnej legislatívy v oblasti školstva a samosprávy

– znalosť práce s PC

-organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti

-morálna bezúhonnosť

-zdravotná spôsobilosť

Zoznam požadovaných dokladov:

-písomná prihláška do výberového konania

-overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a vykonaní 1.atestácie

-doklad o dĺžke pedagogickej činnosti

-štruktúrovaný profesijný životopis

-písomný návrh koncepcie rozvoja škôlky

-lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej    činnosti

-výpis registra trestov/nie starší ako tri mesiace/

-súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zák.č.18//2018/ Z .z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

-čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých poskytnutých údajov

Odmeňovanie

Zriaďovateľ určí platové náležitosti podľa zákona č.553/2003 Z z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto podania prihlášky do výberového konania:

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 29.10.2021 do 12.00 hod na adresu zriaďovateľa:

Obec Mlynčeky, Obecný úrad Mlynčeky č.99,059 76 Mlynčeky v zalepenej obálke s označením Výberové konanie -riaditeľ MŠ  „NEOTVÁRAŤ“ s uvedením odosielateľa.

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady oznámený písomne, najmenej 7 dní pred jeho začatím.

Mlynčekoch 8.10.2021

                                                    Milena Svocáková

starostka obce

Mohlo by sa Vám páčiť

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.