Voľby 2022

Voľby 2022

.


VOLEBNÁ KAMPAŇ

Volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (10.6.2022) a končí 48 hodín predo dňom konania volieb (27.10.2022 o 7.00 hod.). Podrobnejšie informácie o volebnej kampani sú zverejnené na príslušnej webovej stránke Ministerstva vnútra SR.

Obec Mlynčeky nemá kompetenciu rozhodovať vo veciach porušenia pravidiel o volebnej kampani. Príslušné správne delikty a priestupky patria do pôsobnosti Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán, Ministerstva vnútra SR prípadne okresného úradu (§ 19 a § 20 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani).

Počet obyvateľov obce Mlynčeky ku dňu vyhlásenia volieb


VOLEBNÉ OBVODY

Obecné zastupiteľstvo v Mlynčekoch podľa § 166 ods. 3 volebného zákona uznesením č. 12/II/2022 zo dňa 1.6.2022 určilo, že poslanci do obecného zastupiteľstva budú volení v 1 volebnom obvode. Vymedzenie volebných obvodov je uvedené v osobitnom dokumente „Oznámenie o určení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do  orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022.


VOLEBNÝ OKRSOK A VOLEBNÁ MIESTNOSŤ


INFORMÁCIE PRE POLITICKÉ STRANY A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTOV

KANDIDÁTNE LISTINY

Odkazy:


ODOVZDÁVANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN

Kandidátnu listinu treba doručiť v listinnej forme zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, a to do 30. augusta 2022 (60 dní predo dňom konania komunálnych volieb). Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca. Splnomocnenec a nezávislý kandidát pri doručení kandidátnej listiny preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Termín a presný čas odovzdania kandidátnych listín odporúčame vopred dohodnúť emailom alebo telefonicky so zapisovateľom miestnej volebnej komisie, keďže zapisovateľ ako zamestnanec obce nemusí byť stále prítomný priamo vo svojej kancelárií.


PREBERANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN


MIESTNA VOLEBNÁ KOMISIA (MVK)

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISII

Miestna volebná komisia sa zriaďuje na celé volebné obdobie. Miestna volebná komisia:

  • preskúmava kandidátne listiny a rozhoduje o registrácii kandidátov,
  • dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa volebného zákona,
  • vyhotovuje zápisnicu o výsledku volieb v obci,
  • uverejňuje výsledky volieb v obci,
  • vydáva zvoleným kandidátom osvedčenie o zvolení,
  • odovzdáva volebné dokumenty do úschovy obce.

ZAPISOVATEĽ MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE

Určenie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

DORUČOVANIE OZNÁMENÍ O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO MVK a OVK

Zriadenie emailovej schránky pre účely oznamovania


ORGANIZAČNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE VOLIEB

Určenie zamestnancov zodpovedných za organizačno-technické zabezpečenie volieb


USMERNENIE K DELEGOVANIU ČLENA A NÁHRADNÍKA DO MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE V OBCI, V KTOREJ BOL UTVORENÝ IBA JEDEN VOLEBNÝ OKRSOK (Ministerstvo vnútra SR)

Usmernenie k delegovaniu člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie


 

INFORMÁCIA O SPÔSOBE HLASOVANIA

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a vydá voličovi prázdnu modrú obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta) a dva hlasovacie lístky s modrými pruhmi – jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a vydá voličovi prázdnu bielu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta) a dva biele hlasovacie lístky – jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič osobitne v každom zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených (počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku).

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do modrej obálky hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených (počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku).

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do bielej obálky hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

 

Ak volič vloží hlasovací lístok do nesprávnej obálky, je takýto hlasovací lístok neplatný.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písaťa oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb a o skutkovej podstate trestného činu volebnej korupcie. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Po opustení osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov volič vloží modrú obálku do modrej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a bielu obálku do bielej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávy obcí.

 

Ak volič vloží obálku do nesprávnej schránky na hlasovanie, je takéto hlasovanie neplatné.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku podľa miesta svojho trvalého pobytu.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 

Mohlo by sa Vám páčiť