Voľby 2022

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2022

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 28.11.2022 v zasadačke Obecného úradu.

Program :

 • Otvorenie zasadnutia
 • Určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice
 • Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
 • Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 • Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
 • Vystúpenie – príhovor novozvoleného starostu
 • Program rokovania – schválenie, voľba návrhovej komisie
 • Konštituovanie orgánov samosprávy obce – menovanie zástupcu starostu
 • Konštituovanie orgánov samosprávy obce – návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva (komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri OZ obce Mlynčeky)
 • Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2, ods. 3, ods. 5 a ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce
 • Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky odstupujúceho starostu obce za rok 2022
 • Záver

Mohlo by sa Vám páčiť