Oznamy

Úroveň vytriedenia KO za rok 2022

.
Obec Mlynčeky, zastúpená starostom obce Tomášom Fudalym, v zmysle § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde, oznamuje informáciu o spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov (ÚVKO) za rok 2022 nasledovne:

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v €/t na rok 2022 je preto podľa tabuľky č. 1 v prílohe č. 1 k Nariadeniu vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov vo výške 27,00 €/t.

Mohlo by sa Vám páčiť