Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Mlynčeky
Obec
Mlynčeky

Referendum 2023

Referendum 2023

ROZHODNUTIE prezidentky Slovenskej republiky o vyhlásení referenda

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/160_referendum/2022_362.pdf

Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende

I
Dátum a čas konania referenda
Referendum sa koná v sobotu 21. 1. 2023 od 7:00 do 22:00 h.

II
Právo voliť
Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady
Slovenskej republiky, t.j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany
verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

III
Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
– vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
– v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
– nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného
zoznamu voličov,
– má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia a o
voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

IV
Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť
hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,
môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti
voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho
preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne,najneskôr posledný pracovný deň
pred konaním referenda (t.j. najneskôr 20. 1. 2023) v úradných hodinách obce.
Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci
najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023), elektronicky (e-mailom) tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo
dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023). Obec na tieto účely zverejní na svojom webovom sídle
elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na
doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
– meno a priezvisko,
– rodné číslo,
– štátnu príslušnosť,
– adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
– korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.
prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr
v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 20. 1. 2023).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
– meno a priezvisko,
– rodné číslo,
– štátnu príslušnosť,
– adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).
Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú
korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz
na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná
osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná
prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

V
Voľba poštou
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej
územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to
písomne (v listinnej forme) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu)
najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 12. 2022)
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
elektronicky (e-mailom) tak,aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr
50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 12. 2022).
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
– meno a priezvisko,
– rodné číslo,
– adresu trvalého pobytu,
– adresu miesta pobytu v cudzine (ulica, číslo domu – orientačné číslo, obec, PSČ, štát), na ktorej si volič
zásielku prevezme.
Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania
referenda voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine
– obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
– hlasovací lístok,
– návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“, vypísanou adresou sídla obecného úradu ako
adresáta a adresou voliča v cudzine ako odosielateľa),
– poučenie o spôsobe hlasovania.
Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky
opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú
odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.
Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého
pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 20. 1.2023).
* * *
Ďalšie informácie k referendu sú uverejnené na webovej stránke
www.minv.sk/?referendum

 

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre referendum 

Referendum – utvorenie volebného okrsku a volebnej miestnosti (196.75 kB)

Kontakt na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Referendum – kontakt na obecný úrad na doručenie delegovaných členov komisie (223.48 kB)

Voľba poštou a vydanie hlasovacieho preukazu (306.18 kB)

Voľba poštou voličom, ktorí majú trvalý pobyt na území SR (504.05 kB)

Určenie zamestnancov zodpovedných za organizačno-technické zabezpečenie referenda (180.38 kB)

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie (201.29 kB)

Prílohy

Menovanie-zapisovateľka.pdf

Menovanie-zapisovateľka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 201,29 kB

určenie-osôb-organizačno-technick.-zabezp.ref_..pdf

určenie-osôb-organizačno-technick.-zabezp.ref_..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 180,38 kB

Voľba-poštou.pdf

Voľba-poštou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 504,05 kB

TP.docx

TP.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,69 kB

bez-TP.docx

bez-TP.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,02 kB

Zverejnenie-elektronickej-adresy-na-doručovanie-žiadostí.pdf

Zverejnenie-elektronickej-adresy-na-doručovanie-žiadostí.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 306,18 kB

Referendum-kontakt-na-obecný-úrad-na-doručenie-delegovaných-členov-komisie.pdf

Referendum-kontakt-na-obecný-úrad-na-doručenie-delegovaných-členov-komisie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 223,48 kB

Referendum-utvorenie-volebného-okrsku-a-volebnej-miestnosti.pdf

Referendum-utvorenie-volebného-okrsku-a-volebnej-miestnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 196,75 kB
Dátum vloženia: 9. 11. 2022 15:59
Dátum poslednej aktualizácie: 30. 5. 2023 16:01
Autor: GC Uživatel

Samospráva

Lokalizácia rodinného domu pre potreby RZP

Mapy.cz

Poruchové služby

Plyn

0850 111 727 (SPP)

0850 123 333 (VSE)

Voda (PVPS)

0850 111 800

052/77 29 548

Elektrina 

0800 123 332 (VSD)

0850 123 333 (VSE)

Tiesňové linky

Hasiči (HaZZ) - 150

Rýchla zdravotná pomoc (RZP) - 155

Polícia - 158

 

Ambulantná pohotovostná služba

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Slovensko.sk

Slovensko

Podtatrami.sk

Pod Tatrami

Natur-pack

Natur-pack


hore