Oznamy, Úradná tabuľa

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mlynčeky na 2. polrok 2017

N á v r h

Plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce Mlynčeky na 2. polrok 2017

 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám obecnému zastupiteľstvu obce Mlynčeky

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017:

Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení podlieha:

  • obecný úrad
  • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou
  • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce
  • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami

 

  1. Kontrola vedenia operatívnej evidencie o všetkých rozpočtových opatreniach v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z..
  1. Kontrola uplatňovania rozpočtovej klasifikácie v schválenom rozpočte obce vo všetkých položkách bežných výdavkov a kapitálových výdavkov v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 a so zákonmi č. 523/2004 a 583/2004 Z. z..
  1. Kontrola vybavovania sťažností.
  1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018.
  1. Ostatné kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva.
  1. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti.

 

Vypracovala: Jana Víjtová, hlavný kontrolór

Mlynčekoch, 15.7.2017

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa:18.07.2017

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce bol prerokovaný a schválený na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa …….. uznesením č.

Mohlo by sa Vám páčiť