ZVEREJNENIE

počtu obyvateľov obce ku 31. 7. 2014.

Mlynčeky sa zabávajú 2014 🗓 🗺

Oznámenie

o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa §47 odst.3 zákona NR SR č.543/2002 Z.Z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov František Horoba, bytom Mlynčeky 95 Rudolf Hering, bytom Mlynčeky 162 Radovan Laufík, bytom Ludvíka Svobodu 2568/38, Poprad Margita Kočišová, bytom Donská 11, 040 12 Košice

Oznam k separovanému zberu

Upozorňujeme týmto občanov, aby dôsledne separovali komunálny odpad jednotlivých komodít podľa letáčika, ktoré boli doručené do každej domácnosti hlavne plasty, kde patria len: – obaly z plastových fliaš od vody, piva, olejov, z kozmetiky a drogérie. Iný plastový odpad (fólie, sáčky, tašky, obaly z jogurtov, smotany a pod.) vyhadzujte do komunálneho odpadu. Suroviny, ktoré separujeme

Srdečné poďakovanie

Milí spoluobčania a naši drahí priatelia, s veľkým prekvapením vyjadrujeme vám všetkým to najúprimnejšie poďakovanie za spoluúčasť na zmiernení následkov požiaru nášho rodinného domu. Veľmi výstižne to vyjadrila pani starostka obce, keď povedala: „VĎAKA PÁNU BOHU, že to dopadlo tak, ako to dopadlo, že ste nevyhoreli celkom a bez ujmy na zdraví a strate svojich životov.“ Uvedomujeme si to

Odkrytý kríž – nácvik

Otvorenie detského ihriska

Dobrovoľná verejná zbierka pre rod. Stiskalovú

Vyzbieraná suma:  2.176 € Starostka obce Milena Svocáková odovzdala vyzbierané finančné príspevky rod. Stiskalovej dňa 8.11. 2013 a zároveň vyjadruje poďakovanie všetkým darcom. ZOZNAM DARCOV

Zastavovacie štúdie IBV Mlynčeky „JUH a VÝCHOD“

Lokalita „JUH“ – (VÝHON) – ČOV Lokalita „VÝCHOD“ – PD – SČK 

Oznam ku ČOV

Žiadame občanov, aby detské hygienické utierky, pampersky, handry, zemiaky a pod. nevhadzovali do WC, pretože odpadom, ktorý sa nerozkladá sa upcháva kanalizácia a následne to spôsobuje veľké problémy na čističke odpadových vôd a prečerpávačkách v obci.