Výzva – priestupky v oblasti držania psov

Výzva Obec konajúca starostkou obce Milenou Svocákovou o Obecné zastupiteľstvo žiada občanov Mlynčeky o dodržanie Zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov. V prípade nedodržiavania ustanovení zákona č. 282/2002 Z. z., bude obec nútená riešiť stav prostriedkami ustanovenými v jeho $7: Priestupky v oblasti držania

Rozmiestnenie VO kontajnerov

23.10.2015 – 25.10.2015 pri ZŠ 26.10.2015 – 27.10.2015 pri ihrisku 27.10.2015 – 28.10.2015 pri RD č. 135 p. Szabó 28.10.2015 – 39.10.2015 pred RD č. 95 p. Suchanovský 39.10.2015 – 30.10.2015 pred OcÚ

Vývoz nebezpečného odpadu

Dňa   09.09.2015 (STREDA) od 8.30 hod. bude v našej obci  zber nebezpečného odpadu. Žiadame preto občanov, aby staré  chladničky, práčky, mikrovlnky, rádiá, mobilné telefóny, televízory, počítače a iný elektrický a elektronický odpad, staré  motorové oleje  (v uzavretých nádobách ) žiarovky, žiarivky a pod. vyložili  pred brány svojich domov.

Memoriál Jozefa Mačičáka 2015 🗓 🗺

Mlynčeky sa zabávajú 2015 🗓 🗺

Autobusová zástavka a chodníky

Rekonštrukcia Klubovne

Pred Po

Rekonštrukcia školy

Pred Po

Rekonštrukcia na ihrisku

Pred Po

PHSR obce Mlynčeky

. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je základný programový a výkonný dokument, spracovaný za účelom riešenia súčasných závažných ekonomických a sociálnych problémov za efektívneho využitia všetkých zložiek jeho miestneho potenciálu (ekonomického, prírodného i demografického), ktorý bol robený v súčinnosti s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja a Národného strategického referenčného rámca.