Memoriál Jozefa Mačičáka 2015 🗓 🗺

Mlynčeky sa zabávajú 2015 🗓 🗺

Autobusová zástavka a chodníky

Rekonštrukcia Klubovne

Pred Po

Rekonštrukcia školy

Pred Po

Rekonštrukcia na ihrisku

Pred Po

PHSR obce Mlynčeky

. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je základný programový a výkonný dokument, spracovaný za účelom riešenia súčasných závažných ekonomických a sociálnych problémov za efektívneho využitia všetkých zložiek jeho miestneho potenciálu (ekonomického, prírodného i demografického), ktorý bol robený v súčinnosti s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja a Národného strategického referenčného rámca.

Oznámenie o začatí konania výrubu drevín

OZNÁMENIE o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa §47 odst.3 zákona NR SR č.543/2002 Z.Z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov OcÚ 131/2015-Kt

Oznámenie o začatí konania výrubu drevín

  OZNÁMENIE o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa §47 odst.3 zákona NR SR č.543/2002 Z.Z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov OcÚ 113/2015-Kt OcÚ 112/2015-Kt

Prerušenie distribúcie elektriny

v zmysle ustanovenia $ 31 ods. 2, pism. t) zákona č 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že pre odberné miesto: Mlynčeky, celá obec bude v termíne 11. december 2014 od 08:00 h do 13:30 h prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého