Pozvánka na III. zasadnutie OZ

. Vážení poslanci a občania, oznamujeme Vám, že dňa 28.02.2023 o 16. hodine sa uskutoční 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mlynčekoch v priestoroch obradnej sály. V prílohe nájdete program zasadnutia. Program zasadnutia

DzN, TKO 2023

. Vážení občania, oznamujeme Vám, že platobné výmery pre dane z pozemkov a nehnuteľností, dane za psa a poplatok za TKO vám budú doručené najskôr v mesiaci MAREC. Bez platobného výmeru NIE JE MOŽNÉ zaplatiť dane a poplatky skôr. Taktiež vás prosíme, aby ste poplatky neuhrádzali vopred na účet. Zdôrazňujeme, že platby sú možné až

Úroveň vytriedenia KO za rok 2022

. Obec Mlynčeky, zastúpená starostom obce Tomášom Fudalym, v zmysle § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde, oznamuje informáciu o spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov (ÚVKO) za rok 2022 nasledovne: Sadzba za uloženie zmesového

Oznam pre občanov – zatvorená pošta

. Vážení občania, oznamujeme vám, že v dňoch 30. a 31. januára bude pošta ZATVORENÁ.

Výrub daní pre rok 2023

. Vážení občania, upozorňujeme vás na povinnosť podať do 31.01.2023 daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, pri zmene, vzniku a zániku daňovej povinnosti. Daňové priznanie sa podáva aj k dani za psa, v prípade dožitia 6 mesiacov alebo úhynu. Pokiaľ si občania chcú uplatniť úľavu na TKO, je potrebné predložiť potvrdenie o návšteve školy, v

Referendum 2023 – výsledky

. Vážení občania, nižšie si môžete pozrieť výsledky z Referenda, konaného 21. januára 2023.

Smernica č. 1/2023 o poskytovaní informácií

. Starosta obce Mlynčeky, v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií), vydáva SMERNICU číslo 1/2023 o poskytovaní informácií Smernica č. 1/2023 o poskytovaní informácií Príloha č. 10 – Sadzobník úhrad

Návrh VZN č. 1/2023

. Obecné zastupiteľstvo v Mlynčekoch podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Mlynčeky

. Obecné zastupiteľstvo obce Mlynčeky vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľbu hlavného kontrolóra obce Mlynčeky s pracovným úväzkom 3 hod. týždenne (8,0% úväzok). Podmienky a náležitosti písomnej prihlášky kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce Mlynčeky: Miesto a čas konania voľby hlavného kontrolóra:

Vianočné prianie

.