Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení zásielky

.
Obec Mlynčeky oznamuje občanovi Vasyl Rusnak, trvale bytom Mlynčeky 99, že mu bolo dňa 11.04.2023 doručené oznámenie zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne na Obecnom úrade v Mlynčekoch. Oznámenie si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade počas stránkových hodín.

 

Vyvesené na úradnej tabuli Obce Mlynčeky dňa: 11.4.2023
Zvesené z úradnej tabule Obce Mlynčeky dňa:

Mohlo by sa Vám páčiť