Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení zásielky

.
Obec Mlynčeky oznamuje občanovi Vasyl Rusnak, trvale bytom Mlynčeky, že mu bolo dňa 28.11.2022 doručené Oznámenie o uložení zásielky na Obecnom úrade v Mlynčekoch. Oznámenie si môže menovaný prevziať na Slovenskej pošte v Mlynčekoch v stránkových hodinách.

Oznámenie o uložení zásielky

Vyvesené na úradnej tabuli Obce Mlynčeky dňa: 28.11.2022
Zvesené z úradnej tabule Obce Mlynčeky dňa: 15.12.2022

Mohlo by sa Vám páčiť