Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení zásielky

.Obec Mlynčeky oznamuje občanovi Ivanovi Getskovi, trvale bytom Mlynčeky, že mu bolo dňa 24.10.2022 doručené Oznámenie o uložení zásielky na Obecnom úrade v Mlynčekoch. Oznámenie si môže menovaný prevziať na Slovenskej pošte v Mlynčekoch v stránkových hodinách.

Vyvesené na úradnej tabuli Obce Mlynčeky dňa: 24.10.2022
Zvesené z úradnej tabule Obce Mlynčeky dňa:

Oznámenie o uložení zásielky

Mohlo by sa Vám páčiť