Oznamy

Oznam od spoločnosti SPP

Oznam

Vážení odberatelia zemného plynu,
naša spoločnosť SPP – distribúcia, a. s., je prevádzkovateľom distribučnej siete zemného plynu na Slovensku. Cez naše plynové potrubia Vám zabezpečujeme bezpečnú a spoľahlivú distribúciu zemného plynu od Vašich dodávateľov, s ktorými máte uzatvorené zmluvy o jeho dodávke, až do Vašich odberných miest.
Považujeme za našu povinnosť Vás, ako našich zákazníkov, informovať o pretrvávajúcich prípadoch nesprávneho informovania verejnosti zo strany súkromných spoločností oprávnených vykonávať práce na plynárenských zariadeniach, ktoré ponúkajú majiteľom rodinných domov spoplatnené revízie odberných plynových zariadení (OPZ). Predmetné súkromné spoločnosti majiteľom rodinných domov vo svojich ponukách tvrdia, že je ich zákonnou povinnosťou nechať si vykonať revíziu OPZ, pričom sa odvolávajú na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z. z.
Z vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. vyplýva povinnosť iba pre správcov bytových domov zabezpečovať pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky plynových technických zariadení počas prevádzky. Správcovia bytových domov sú v zmysle uvedenej Vyhlášky povinní zabezpečiť raz za 3 roky odbornú prehliadku a raz za 6 rokov odbornú skúšku plynových zariadení v priestoroch, ktoré sú v ich správe. Ide hlavne o skúšky plynových rozvodov na tesnosť, aby sa vylúčili úniky plynu. O bezpečnosti a spoľahlivosti plynových rozvodov vydáva revízny technik revíznu správu.

Majiteľov rodinných domov sa táto povinnosť netýka! Je na slobodnom rozhodnutí každého majiteľa rodinného domu, ako často si nechá vykonať revíziu svojho OPZ. Žiadna legislatíva frekvenciu revízií neupravuje! V záujme udržiavania bezpečnosti a spoľahlivosti OPZ v rodinných domoch odborné kontroly a prehliadky odporúčame, nie sú však pre majiteľov povinné. Výrobcovia plynových spotrebičov, ako kotly, sporáky a pod. však v návodoch na ich inštaláciu a používanie predpisujú frekvenciu odborných skúšok a kontrol, ktorú odporúčame dodržiavať.

Spoločnosť SPP – distribúcia, a. s., je prevádzkovateľom plynárenských zariadení slúžiacich na distribúciu zemného plynu odberateľom, nie odberných plynových zariadení vo vlastníctve majiteľov nehnuteľností. Na internetovej stránke www.spp-distribucia.sk však zverejňujeme zoznam odporúčaných zhotoviteľov, ktorí majú oprávnenie vykonávať práce na plynárenských zariadeniach. Okrem týchto činností sú zverejnení zhotovitelia certifikovaní aj na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok odberných plynových zariadení.
V prípade akéhokoľvek podozrenia na únik plynu volajte Poruchovú linku – plyn: 0850 111 727.
Ďakujeme Vám, že využívate zemný plyn – komfortné a ekonomicky výhodné energetické médium, ktoré šetrí životné prostredie.

Mohlo by sa Vám páčiť