Oznamy

Oznam od spoločnosti SPP o vstupe na pozemky

Oznam od spoločnosti SPP o vstupe na pozemky v rámci vykonávania prevádzkových činností na VTZ vysokotlakového plynovodu.

 

Oznámenie:

Z poverenia prevádzkovatel’a distribučnej (d’alej ako PDS)siete SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/B, Bratislava Vám oznamujeme, že v mesiaci jún až september 2018 budú pracovníci spoločnosti Corrocont kft vykonávat‘ vonkajšiu inšpekciu VTL plynovodov v správe a vlastníctve PDS v úsekoch Gánovce – Vel’ká Lomnica, Vel’ká Lomnica – Slovenská Ves a Vel’ká Lomnica – Vyšné Hágy pripojovacími plynovodmi, ktoré sa na danom úseku nachádzajú.

Predmetné merania si nevyžadujú žiadne zemné práce. Vzhľadom na skutočnosť, že merania môžu byt‘ ovplyvnené počasím a zložitosťou kontrolovaných technických zariadení, plánované termíny treba považovať za informatívne.

Zdvorile Vás žiadam o zabezpečenie informovania dotknutých obvyklým spôsobom (miestny rozhlas, vyvesenie)

V prípade potreby kontaktujte prevádzkovateľa :
Dušan Boroš – technik prevádzky SPP-distribúicia, a.s. 0905 244 354
Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme.

Mohlo by sa Vám páčiť