Oznamy

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

.

Máme práva i povinnosti. Našou povinnosťou je chrániť prírodu a máme právo si ju potom užívať.

 •  naša povinnosť

– dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,

– zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní

 • čo je zakázané

– fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

– vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

– zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu

 

 

OPATRENIA na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi „ FYZICKÁ OSOBA – OBČAN“

 

OPATRENIA na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi  „ VLASTNÍK LESA“

 

a) na účely predchádzania vzniku požiarov

1. vypracovať, viesť a udržiavať v súlade so skutočným stavom dokumentáciu ochrany pred požiarmi podľa § 4 písm. f) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, a to najmä

 • a) dokumentáciu ochrany pred požiarmi podľa § 24 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii,
 • b) mapové podklady s aktuálnymi potrebnými údajmi podľa § 10 písm. d) vyhlášky,
 • c) pokyny pre spaľovanie zvyškov po ťažbe najmenej v rozsahu podľa § 7 vyhlášky,

2. vykonať opatrenia v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov podľa § 10 vyhlášky;

Odporúčajúce ustanovenia:

 1. využívať pri pozemnom monitoringu spoluprácu s profesionálnymi a dobrovoľnými ochrancami prírody, záujmovými združeniami občanov a vlastníkmi objektov nachádzajúcich sa v daných lokalitách,
 2. vyžívať a v rámci možností budovať pozorovacie veže a v členitých terénoch vykonávať monitoring najmä po hrebeňových zónach horstiev; vylepšiť lesný monitorovací systém s potrebným dôrazom na inštaláciu pevných alebo mobilných monitorovacích zariadení a nákup komunikačných prístrojov,
 3. vytvárať a udržiavať v lokalitách najviac ohrozených možnosťou vzniku požiaru ochranné protipožiarne pásy v šírke spravidla 20 m až 35 m, ktoré rozčleňujú lesný porast na plochy cca 600 ha až 800 ha, rozčleňovacie protipožiarne prieseky široké 3 m až 6 m a izolačné pruhy popri železničných tratiach a verejných cestných komunikáciách a výsadbu porastových plášťov z drevín odolnejších proti ohňu, zamedzujúce rýchlemu šíreniu požiaru a umožňujúce jeho bezpečnejšiu lokalizáciu a likvidáciu; konkrétnu realizáciu tejto úlohy zabezpečiť v spolupráci s orgánmi štátnej správy na úseku lesného hospodárstva a zaznamenať v lesných hospodárskych plánoch,
 4. vytvárať a udržiavať v blízkosti lesných porastov na pozemkoch susediacich s lesným porastom izolačné pruhy, ktoré budú udržiavané a zbavené zvyškov suchých trávnatých porastov, ktoré sú najčastejším zdrojom vzniku požiarov v lesoch pri vypaľovaní týchto porastov; zabezpečovať realizáciu tejto úlohy v spolupráci s vlastníkom susediaceho pozemku,
 5. v prípade potreby požiadať orgán štátnej správy lesného hospodárstva o obmedzenie alebo o zakázanie vstupu verejnosti do lesa na nevyhnutne potrebnú dobu, a to najmä v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru;

 

b) na účely zdolávania požiarov

 1. zabezpečiť zriadenie a vybavenie potrebného počtu ohlasovní požiarov podľa § 5 písm. f) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v súlade s § 15 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii, ktoré musia byť vybavené vhodnými spojovacími prostriedkami a ďalšími technickými zariadeniami na príjem hlásení o vzniku požiaru, ako aj na prenos správ súvisiacich s privolaním a poskytnutím pomoci a vyhlásením poplachu,
 2. umiestniť na určených miestach potrebné množstvo protipožiarneho náradia v závislosti od plochy lesných porastov v súlade s § 10 písm. b) vyhlášky;

Odporúčajúce ustanovenia:

 1. zahusťovať v rámci možnosti sieť vodných zdrojov budovaním nových, vhodných na účely hasenia požiarov, najmä v exponovaných lokalitách.
 2. vytvoriť technické a ekonomické podmienky pre možnosť leteckého hasenia požiarov v nedostupných lokalitách, a to najmä na veľkoplošne chránených oblastiach,
 3. vybaviť členov hliadok pohybujúcich sa v lesných porastoch rádiofónnou technikou alebo mobilnými telefónmi; v prípade nemožnosti vyžitia tejto techniky použiť ako náhradnú možnosť včasného ohlásenia vzniku požiaru motorové vozidlo (motocykel),
 4. zabezpečiť vyškolenie vysoko špecializovaného personálu so zamestnancov právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa vlastniacich lesné pozemky v oblastiach s vysokým rizikom vzniku požiarov (kategória A) na zdolávanie požiarov v lesoch s príslušnou hasičskou technikou.

 

 OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO

 A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V KEŽMARKU

Huncovská 38, 060 01 Kežmarok

Mohlo by sa Vám páčiť