Obecné zastupiteľstvo

Pavol Česelka – zástupca starostky
Mgr. Ivana Halčinová
Valent Hudaček
Jaromír Zoričák
Bc. Antónia Makarová
Jozef Reznický
Jaroslav Vojtaššák

Uznesenia obce

2018

Prevádzkový poriadok pre pohrebisko

I. riadne zasadnutie OZ v Mlynčekoch zo dňa 21.02.2018

2017

I. riadne zasadnutie OZ v Mlynčekoch zo dňa 15.02.2017
I. mimoriadne zasadnutie OZ v Mlynčekoch zo dňa 03.03.2017
II. riadne zasadnutie OZ v Mlynčekoch zo dňa 3.05.2017
II. mimoriadne zasadnutie OZ v Mlynčekoch zo dňa 24.05.2017
III. riadne zasadnutie OZ v Mlynčekoch zo dňa 02.08.2017
III. mimoriadne zasadnutie OZ v Mlynčekoch zo dňa 06.09.2017
IV. riadne zasadnutie OZ v Mlynčekoch zo dňa 22.11.2017

2016

V. riadne zasadnutie OZ v Mlynčekoch zo dňa 16.11.2016
IV. riadne zasadnutie OZ v Mlynčekoch zo dňa 7.09.2016
III. riadne zasadnutie OZ v Mlynčekoch zo dňa 8.06.2016
II. mimoriadne zasadnutie OZ v Mlynčekoch zo dňa 16.05.2016
II. riadne zasadnutie OZ v Mlynčekoch zo dňa 11.05.2016
I. mimoriadne zasadnutie OZ v Mlynčekoch zo dňa 03.03.2016
I. riadne zasadnutie OZ v Mlynčekoch zo dňa 17.02.2016

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mlynčeky
Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Mlynčeky č. 2/2014 o mieste a dátume zápisu detí do 1. ročníka ZŠ v Mlynčekoch

2015

DODATOK č. 1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Mlynčeky č. 5/2014 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
IV. mimoriadne zasadnutie OZ v Mlynčekoch zo dňa 16.12.2015
IV. riadne zasadnutie OZ v Mlynčekoch zo dňa 18.11.2015
III. mimoriadne zasadnutie OZ v Mlynčekoch zo dňa 08.09.2015
III. riadne zasadnutie OZ v Mlynčekoch zo dňa 19.08. 2015 
II. riadne zasadnutie OZ v Mlynčekoch zo dňa 20. 05. 2015
I. mimoriadne zasadnutie OZ v Mlynčekoch zo dňa 24. 03. 2015
I. riadne zasadnutie OZ v Mlynčekoch zo dňa 25. 02. 2015

Všeobecne záväzné nariadenia obce Mlynčeky

2014

VZN č. 5/2014 o miestných daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Dodatok č. 1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2013

Schválený rozpočet – výdaje
Schválený rozpočet – príjmy
Výročná správa Obce MLYNČEKY za konsolidovaný celok za rok 2012
Záverečný účet obce Mlynčeky za rok 2012
VZN obce Mlynčeky č. 3/2012 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obecné poplatky 2013
Sadzobník úhrad za materiál a služby použité pri sprístupňovaní informácií
Sadzobník správnych poplatkov

2012

VZN 2/2012 ktorým sa upravuje spôsob opravného prostriedku proti rozhodnutiam riaditeľov škôl a školských zariadení
Záverečný účet obce Mlynčeky za rok 2011
Výročná správa obce Mlynčeky za rok 2011
VZN obce Mlynčeky č. 1/2012
Obecné poplatky 2012
Sadzobník úhrad za materiál a služby použité pri sprístupňovaní informácií
Sadzobník správnych poplatkov
Schválený rozpočet – bežné výdaje
Schválený rozpočet – bežné príjmy

2011

VZN 4/2011 o určení výšky príspevku na činnost‘ školy a školského zariadenia
VZN o chove domácich a úžitkových zvierat č. 1/2011
VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhradách za túto sociálnu službu. č. 2/2011
DODATOK č. 1/2010 – O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
DODATOK č. 2/2010 – O používaní miestnych komunikácii na území obce Mlynčeky
Sadzobník úhrad za služby obyvateľom

2010

VZN 1/2010 – O používaní miestnych komunikácií na území obce Mlynčeky
VZN 2/2010 – O dodržiavaní verejného poriadku, čistoty a ochrany verejnej zelene
VZN 3/2010 – O mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky ZŠ
VZN 4/2010 – O nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce
VZN 5/2010 – Všeobecné záväzné nariadenie na území obce Mlynčeky
VZN 1/2010 Sadzobník úhrad za služby obyvateľom

Všetky VZN obce Mlynčeky sú vo formáte PDF. Pre prehliadanie dokumentov je potrebná mať nainštalovaný Adobe Reader.

 

Výňatok zo zákona Slovenskej národnej rady
369/1990 Zb.

Povinnosti a oprávnenia poslancov obecných zastupiteľstiev

§ 25

(1) Poslanec je povinný najmä

a) zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b) zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
c) dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

(2) Mandát poslanca zaniká

a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b) uplynutím funkčného obdobia,
c) vzdaním sa mandátu,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,
g) ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
h) v prípadoch podľa § 11 ods. 2,
i) zrušením obce alebo
j) smrťou.

Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne; pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

(3) Poslanec je povinný skutočnosti podľa odseku 2 písm. d), f) a h) bezodkladne písomne oznámiť obci.

(4) Poslanec je oprávnený najmä

a) predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,
b) interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,
c) požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
e) zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,
f) požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

(5) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.

(6) Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov; to platí aj o členoch komisií, ktorí nie sú poslancami. Obec uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere, obec poskytuje náhradu ušlého zárobku.

(7) Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

(8) Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie dlhodobe plne uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce. Jeho pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných predpisov.18b)

(9) Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov.

§ 26

Poslanec skladá sľub, ktorý znie:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“.