Úradná tabuľa

Návrh VZN č. 2/2022

.
Obecné zastupiteľstvo v Mlynčekoch podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (školský zákon) a podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vydáva návrh

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 2/2022,

ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mlynčeky a výška príspevku zriaďovateľa na vzdelávanie v ZŠ.

Návrh VZN č. 2/2022

 

Vyvesené na obecnej tabuli: 06.12.2022
Zvesené z obecnej tabule:

Mohlo by sa Vám páčiť