Úradná tabuľa

Návrh VZN č. 1/2023

.
Obecné zastupiteľstvo v Mlynčekoch podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 1/2023
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Mlynčeky

 

Návrh VZN č. 1/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Mlynčeky

Mohlo by sa Vám páčiť