Úradná tabuľa, Voľby 2022

Návrh VZN č. 1/2022

. Obec Mlynčeky na základe ust. § 16 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č.85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v súlade s § 6 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva návrh

Všeobecné záväzné nariadenie
č. 1/2022

o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov Prešovského samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce Mlynčeky.

Návrh VZN č. 1/2022

Vyvesené: 18.07.2022

Zvesené: 01.08.2022

Mohlo by sa Vám páčiť