Zverejňovanie

Majetkové priznanie starostu obce

.
V zmysle Zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

    • s účinnosťou od 01.01.2020 sú verejní funkcionári povinní do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka, podať písomné oznámenie (majetkové priznanie) podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona za predchádzajúci kalendárny rok.
    • orgán, ktorému sa podávajú oznámenia o majetkových pomeroch verejných funkcionárov podľa čl. 7 ods. 8 ústavného zákona, je povinný tieto zverejňovať počas celej doby výkonu funkcie na webovom sídle obce.

Podľa čl. 7 ods. 9 ústavného zákona, povinnosť zverejňovať majetkové priznania sa nevzťahuje na údaje o majetkových pomeroch a na osobné údaje manžela a neplnoletých detí, ktorí žijú s verejným funkcionárom v domácnosti. Taktiež sa nezverejňujú údaje o majetkových pomeroch verejného funkcionára, ktoré by umožnili identifikáciu hnuteľných vecí, ktoré verejný funkcionár vlastní, alebo identifikáciu ďalších strán v právnych vzťahoch podľa odseku 4 písm. c) až f).1

Oznámenie podľa čl. 7 ods. 1, súčasťou ktorého sú aj majetkové príjmy, podáva verejný funkcionár na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 ústavného zákona.

Oznámenie na príslušnom tlačive zverejňuje komisia obecného zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva a zastupiteľstva mestských častí v Bratislave a v Košiciach na webovom sídle obce, mesta alebo mestskej časti, ak ho má zriadené, komisia zastupiteľstva vyššieho územného celku na webovom sídle vyššieho územného celku.

Majetkové priznanie novozvoleného starostu obce Mlynčeky