Zverejňovanie

Majetkové priznanie starostu obce

.

V zmysle Zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

    • s účinnosťou od 01.01.2020 sú verejní funkcionári povinní do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka, podať písomné oznámenie (majetkové priznanie) podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona za predchádzajúci kalendárny rok.
    • orgán, ktorému sa podávajú oznámenia o majetkových pomeroch verejných funkcionárov podľa čl. 7 ods. 8 ústavného zákona, je povinný tieto zverejňovať počas celej doby výkonu funkcie na webovom sídle obce.

Podľa čl. 7 ods. 9 ústavného zákona, povinnosť zverejňovať majetkové priznania sa nevzťahuje na údaje o majetkových pomeroch a na osobné údaje manžela a neplnoletých detí, ktorí žijú s verejným funkcionárom v domácnosti. Taktiež sa nezverejňujú údaje o majetkových pomeroch verejného funkcionára, ktoré by umožnili identifikáciu hnuteľných vecí, ktoré verejný funkcionár vlastní, alebo identifikáciu ďalších strán v právnych vzťahoch podľa odseku 4 písm. c) až f).1

Oznámenie podľa čl. 7 ods. 1, súčasťou ktorého sú aj majetkové príjmy, podáva verejný funkcionár na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 ústavného zákona.

Oznámenie na príslušnom tlačive zverejňuje komisia obecného zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva a zastupiteľstva mestských častí v Bratislave a v Košiciach na webovom sídle obce, mesta alebo mestskej časti, ak ho má zriadené, komisia zastupiteľstva vyššieho územného celku na webovom sídle vyššieho územného celku.

Majetkové priznanie starostu obce 

Mohlo by sa Vám páčiť