Majetkové priznanie starostu obce

. V zmysle Zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: s účinnosťou od 01.01.2020 sú verejní funkcionári povinní do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka, podať písomné oznámenie (majetkové priznanie) podľa čl. 7 ods.