Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2022

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 28.11.2022 v zasadačke Obecného úradu. Program : Otvorenie zasadnutia Určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva Vystúpenie – príhovor novozvoleného starostu Program rokovania – schválenie, voľba návrhovej komisie Konštituovanie

Výsledky do orgánov Prešovského samosprávneho kraja 2022

VÝSLEDKY – PREDSEDA PSK, POSLANCI PSK

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2022

VÝSLEDKY – STAROSTA OBCE, POSLANCI

Špeciálny spôsob hlasovania voličov v izolácii alebo karanténe z dôvodu COVID-19

.Vážení občania, v priloženom linku nájdete bližšie informácie o špeciálnom spôsobe hlasovania voličov v izolácii alebo karanténe z dôvodu COVID-19: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=spojene-volby-specialny-sposob-hlasovania-volicov-v-izolacii-alebo-karantene-z-dovodu-covid-19   Špeciálny spôsob hlasovania voličov v izolácii alebo karanténe z dôvodu COVID-19 Špeciálny spôsob hlasovania do špeciálnej volebnej schránky sa uplatní iba vo vzťahu k ochoreniu COVID-19. Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi MVK obce svojho

Oznámenie o mieste a čase konania volieb

. Vážení občania, v prílohe nájdete oznámenie o mieste a čase konania komunálnych volieb a samosprávnych krajov. Oznámenie o mieste a čase konania komunálnych volieb a VÚC  

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do PSK

. Vážení občania, v prílohe nájdete jednotlivé zoznamy zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu a pre voľby do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Prešovského samosprávneho kraja Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce a na poslancov do Obecného zastupiteľstva Mlynčeky

. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva

Návrh VZN č. 1/2022

. Obec Mlynčeky na základe ust. § 16 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č.85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v súlade s § 6 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Voľby 2022

. VOLEBNÁ KAMPAŇ Volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (10.6.2022) a končí 48 hodín predo dňom konania volieb (27.10.2022 o 7.00 hod.). Podrobnejšie informácie o volebnej kampani sú zverejnené na príslušnej webovej stránke Ministerstva vnútra SR. Obec Mlynčeky nemá kompetenciu rozhodovať vo veciach porušenia pravidiel o volebnej

Informácie o podmienkach práva voliť a byť volený

. Obec Mlynčeky v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje na svojom webovom sídle o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Ďalšie informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku