Voľby 2022

. VOLEBNÁ KAMPAŇ Volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (10.6.2022) a končí 48 hodín predo dňom konania volieb (27.10.2022 o 7.00 hod.). Podrobnejšie informácie o volebnej kampani sú zverejnené na príslušnej webovej stránke Ministerstva vnútra SR. Obec Mlynčeky nemá kompetenciu rozhodovať vo veciach porušenia pravidiel o volebnej

Informácie o podmienkach práva voliť a byť volený

. Obec Mlynčeky v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje na svojom webovom sídle o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Ďalšie informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku

Rozhodnutie predsedu národnej rady Slovenskej republiky z 8. júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

. Termín volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov bol vyhlásený a určený na rovnaký deň ich konania podľa § 195 a ods. 1 prvej vety zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na sobotu 29. októbra