Proces obstarávania Územného plánu obce Mlynčeky

. Obecné zastupiteľstvo v Mlynčekoch na 3. zasadnutí OZ konaného dňa 28.2.2023 schválilo uznesením č. 74/2023 proces vypracovania nového územného plánu obce Mlynčeky.   Začatie procesu obstarávania ÚP Poverenie – p. Ing. Kelbelová

Územný plán 1989

. Komplexný urbanistický návrh Návrh dopravy Širšie vzťahy Tabuľky Technické vybavenie Vyhodnotenie záberov PPF Výkres priestorových pomerov