Výzva – priestupky v oblasti držania psov

Výzva Obec konajúca starostkou obce Milenou Svocákovou o Obecné zastupiteľstvo žiada občanov Mlynčeky o dodržanie Zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov. V prípade nedodržiavania ustanovení zákona č. 282/2002 Z. z., bude obec nútená riešiť stav prostriedkami ustanovenými v jeho $7: Priestupky v oblasti držania

Rozmiestnenie VO kontajnerov

23.10.2015 – 25.10.2015 pri ZŠ 26.10.2015 – 27.10.2015 pri ihrisku 27.10.2015 – 28.10.2015 pri RD č. 135 p. Szabó 28.10.2015 – 39.10.2015 pred RD č. 95 p. Suchanovský 39.10.2015 – 30.10.2015 pred OcÚ

Vývoz nebezpečného odpadu

Dňa   09.09.2015 (STREDA) od 8.30 hod. bude v našej obci  zber nebezpečného odpadu. Žiadame preto občanov, aby staré  chladničky, práčky, mikrovlnky, rádiá, mobilné telefóny, televízory, počítače a iný elektrický a elektronický odpad, staré  motorové oleje  (v uzavretých nádobách ) žiarovky, žiarivky a pod. vyložili  pred brány svojich domov.

Oznámenie o začatí konania výrubu drevín

OZNÁMENIE o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa §47 odst.3 zákona NR SR č.543/2002 Z.Z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov OcÚ 131/2015-Kt

Oznámenie o začatí konania výrubu drevín

  OZNÁMENIE o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa §47 odst.3 zákona NR SR č.543/2002 Z.Z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov OcÚ 113/2015-Kt OcÚ 112/2015-Kt

Prerušenie distribúcie elektriny

v zmysle ustanovenia $ 31 ods. 2, pism. t) zákona č 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že pre odberné miesto: Mlynčeky, celá obec bude v termíne 11. december 2014 od 08:00 h do 13:30 h prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého

Rozmiestnenie VO kontajnerov

Na základe pripomienok od občanov, aby sa v čase vyplácania sociálnych dávok od 18.10 – 24. 10 nerozmiestňovali veľkoobjemové kontajnery, pretože je veľký neporiadok po obci, budú rozmiestnené kontajnery na jesenné upratovanie takto: 24.10.2014 – 27.10.2014 pri RD č. 12 p. Fedáková 27.10.2014 – 28.10.2014 pri ihrisku 28.10.2014 – 29.10.2014 pri RD č. 135 p.

Aerobic so Slávkou

Príďte si zacvičiť každý pondelok a stredu od 18.00 – 19.00 hod. do sály Obecného úradu Začiatok: streda 17. 9. 2014

Oznam – EBOLA

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR týkajúce sa vírusového ochorenia Ebola.

Súťaž – kompostujte, oplatí sa.

Zmyslom súťaže Miss Kompost je propagácia kompostovania, Priatelia Zeme túto súťaž organizujú už štvrtý rok. Viac info tu.