Oznámenie o začatí konania výrubu drevín

  OZNÁMENIE o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa §47 odst.3 zákona NR SR č.543/2002 Z.Z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov OcÚ 113/2015-Kt OcÚ 112/2015-Kt

Prerušenie distribúcie elektriny

v zmysle ustanovenia $ 31 ods. 2, pism. t) zákona č 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že pre odberné miesto: Mlynčeky, celá obec bude v termíne 11. december 2014 od 08:00 h do 13:30 h prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého

Rozmiestnenie VO kontajnerov

Na základe pripomienok od občanov, aby sa v čase vyplácania sociálnych dávok od 18.10 – 24. 10 nerozmiestňovali veľkoobjemové kontajnery, pretože je veľký neporiadok po obci, budú rozmiestnené kontajnery na jesenné upratovanie takto: 24.10.2014 – 27.10.2014 pri RD č. 12 p. Fedáková 27.10.2014 – 28.10.2014 pri ihrisku 28.10.2014 – 29.10.2014 pri RD č. 135 p.

Aerobic so Slávkou

Príďte si zacvičiť každý pondelok a stredu od 18.00 – 19.00 hod. do sály Obecného úradu Začiatok: streda 17. 9. 2014

Oznam – EBOLA

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR týkajúce sa vírusového ochorenia Ebola.

Súťaž – kompostujte, oplatí sa.

Zmyslom súťaže Miss Kompost je propagácia kompostovania, Priatelia Zeme túto súťaž organizujú už štvrtý rok. Viac info tu.

ZVEREJNENIE

počtu obyvateľov obce ku 31. 7. 2014.

Srdečné poďakovanie

Milí spoluobčania a naši drahí priatelia, s veľkým prekvapením vyjadrujeme vám všetkým to najúprimnejšie poďakovanie za spoluúčasť na zmiernení následkov požiaru nášho rodinného domu. Veľmi výstižne to vyjadrila pani starostka obce, keď povedala: „VĎAKA PÁNU BOHU, že to dopadlo tak, ako to dopadlo, že ste nevyhoreli celkom a bez ujmy na zdraví a strate svojich životov.“ Uvedomujeme si to

Dobrovoľná verejná zbierka pre rod. Stiskalovú

Vyzbieraná suma:  2.176 € Starostka obce Milena Svocáková odovzdala vyzbierané finančné príspevky rod. Stiskalovej dňa 8.11. 2013 a zároveň vyjadruje poďakovanie všetkým darcom. ZOZNAM DARCOV

Zastavovacie štúdie IBV Mlynčeky „JUH a VÝCHOD“

Lokalita „JUH“ – (VÝHON) – ČOV Lokalita „VÝCHOD“ – PD – SČK