Konkurz na funkciu riaditeľa Centra podpory regionálneho rozvoja

Správna rada Záujmového združenia právnických osôb Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok Hlavné námestie 3, 060 01 Kežmarok vyhlasuje konkurz na funkciu riaditeľa Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok, zzpo.   Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa minimálne jeden rok riadiacej praxe Iné kritériá a požiadavky: znalosť obsahu a realizácie Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok riadiace, organizačné

Oznámenie o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov

Oznámenie o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov z evidencie vedených nájomcom.  Oznámenie je pre nájomcov Nájomca je povinný viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za pozemky podľa katastrálnych území k 31. decembrua údaje a informácie z tejto evidencie poskytnúť príslušnému okresnému úradu každoročne do 31.januára.  

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov – leták

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Bratislava _____________________________________________________________________________________________ • akútna, vysoko nákazlivá choroba domácich ošípaných a diviakov • prenosný priamym kontaktom s chorým alebo uhynutým zvieraťom, výkalmi a sekrétmi infikovaného zvieraťa, prípadne konzumáciou tepelne neopracovaných produktov z infikovaných zvierat • prejavuje sa vysokou horúčkou (až

Zasadnutie obecného zastupitel’stva 🗓

Obec Mlynčeky. 059 76 Mlynčeky 99 P O Z V Á N K A na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupitel’stva dňa 07.12.2018 /piatok/ o 16.00 hod. v zasadačke OcÚ Program zasadnutia OZ

Registrácia chovov ošípaných od jedného kusa ošípanej

Registrácia chovov ošípaných od jedného kusa ošípanej

Upozornenie – Zimná údržba

Obecný úrad Mlynčeky, 059 76 Mlynčeky 99 UPOZORNENIE Upozorňujeme všetkých občanov na prichádzajúce zimné obdobie a s tým súvisiacu zimnú údržbu miestnych komunikácii (pluhovanie), aby si motorové vozidla vo vlastnom záujme (z dôvodu ochrany svojho majetku ) parkovali vo dvoroch – mimo miestnych komunikácii. V opačnom prípade obec a tiež pracovník, ktorý bude pluhovanie vykonávať

Výsledky volieb v obci Mlynčeky vo voľbách do orgánov samosprávy obcí

Výsledky volieb v obci Mlynčeky vo voľbách do orgánov samosprávy obcí: Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupitel’stva: Pavol Česelka Antónia Makarová Bc. Valent Hudaček Jozef Reznický Jaroslav Vojtaššák Jozef Mačičák Jaromír Zoričák Za starostu obce bola zvolená: Milena Svocáková Celá zápisnica z volieb

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v obci Mlynčeky 🗓

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v obci Mlynčeky: 22.10.2018 – 23.10.2018   pri RD č. 5 p. Doblinger 23.10.2018 – 24.10.2018  pri škole 24.10.2018 – 25.10.2018   pri ihrisku 25.10.2018 – 26.10.2018   pri RD č.135 p. Szabóová 26.10.2018 – 29.10.2018   pri RD č. 94 p. Suchanovský 29.10.2018 – 31.10.2018   pred OcÚ

Zber nebezpečného odpadu 🗓

Dňa 11.10.2018 (štvrtok) v čase medzi 8.00 a 9.00 hod. bude v našej obci zber nebezpečného odpadu. Žiadame preto občanov, aby staré práčky, mikrovlnky, rádiá, mobilné telefóny, televízory, počítače, chladničky, mrazničky (odovzdať neporučené s kompresorom) a iný elektrický a elektronický odpad, staré motorové oleje (v uzavretých nádobách), nádoby od farieb, žiarivky a pod. vyložili pred brány

Informácie – Voľby do orgánov samosprávny obci 2018

Zapisovateľka Elektronická adresa Volebný okrsok Prebratie kandidátskej listiny po pracovnom čase Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby Obecného zastupiteľstva v Mlynčekoch Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce – Mlynčeky Oznámenie o čase a mieste konania volieb