Prevádzka ZŠ a MŠ, obecného úradu počas prerušenia distribúcie elektirny 🗓

Oznamujeme občanom že, dňa 04.04., 05.04.2019 a 09.04.2019 bude obecný úrad z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny v našej obci zatvorený. Prevádzka základnej školy a materskej školy bude dňa: 04.04.2019 len do 12.00 hod. (bez obeda) 05.04.2019 zatvorené 09.04.2019 len do 12.00 hod.(bez obeda) Zároveň oznamujeme dôchodcom, že v uvedených dňoch sa nebudú variť obedy. OcÚ

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

 O B E C   M L Y N Č E K Y –––––––––––––––––––––––––––––––– OBECNÝ ÚRAD,MLYNČEKY č.99, 059 76   E-mail: mlynceky@mlynceky.sk           TEL: 052/452 26 17                  Oznámenie o úrovni vytriedenia      komunálnych odpadov za rok 2018.     V súlade s § 4 ods. 6 zákona č.329/2018 o poplatkoch za

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v obci Mlynčeky

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v obci Mlynčeky: 27.3.2019 – 28.3.2019  pri RD č. 5 p. Doblinger 28.3.2019 – 29.3.2019  pri škole 29.3.2019 – 1.4.2019    pri ihrisku   1.4.2019 – 2.4.2019    pri RD č.135 p. Szabóová   3.4.2019 – 4.4.2019    pri RD č. 94 p. Suchanovský   4.4.2019 – 5.4.2019    pred OcÚ

POZVÁNKA na III. zasadnutie OZ

POZVÁNKA na III. zasadnutie OZ dňa 27.3.2019 /streda/ o 17 hod. v zasadačke OcÚ. Program zasadnutia OZ

Prerušenie distribúcie elektriny

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území celej obce Mlynčeky v termínoch: 4. apríl. 2019 od 6:30 do 18:30 5. apríl. 2019 od 6:30 do 18:30 9. apríl. 2019 od 6:30 do 18:30

SYSTÉM NAKLADANIA S ODPADOM

Organizácia zodpovednosti výrobcov ELEKOS /OZV ELEKOS/ je neziskovým združením právnických osôb, ktoré na základe udelenej autorizácie zabezpečuje združené plnenie zákonných povinností zastúpených výrobcov vyhradených výrobkov podľa zákona d. 7912015 Z. z. o odpadoch, konkrétne výrobcov elektro-odpadov, odpadov z obalov/neobalových výrobkov a výrobcov batérii a akumulátorov. SYSTÉM NAKLADANIA S ODPADOM ODDELENE VYZBIERANÝM Z KOMUNÁLNYCH ODPADOV V

SEPAROVANÝ ZBER – kalendár zvozu

Konkurz na funkciu riaditeľa Centra podpory regionálneho rozvoja

Správna rada Záujmového združenia právnických osôb Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok Hlavné námestie 3, 060 01 Kežmarok vyhlasuje konkurz na funkciu riaditeľa Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok, zzpo.   Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa minimálne jeden rok riadiacej praxe Iné kritériá a požiadavky: znalosť obsahu a realizácie Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok riadiace, organizačné

Oznámenie o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov

Oznámenie o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov z evidencie vedených nájomcom.  Oznámenie je pre nájomcov Nájomca je povinný viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za pozemky podľa katastrálnych území k 31. decembrua údaje a informácie z tejto evidencie poskytnúť príslušnému okresnému úradu každoročne do 31.januára.  

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov – leták

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Bratislava _____________________________________________________________________________________________ • akútna, vysoko nákazlivá choroba domácich ošípaných a diviakov • prenosný priamym kontaktom s chorým alebo uhynutým zvieraťom, výkalmi a sekrétmi infikovaného zvieraťa, prípadne konzumáciou tepelne neopracovaných produktov z infikovaných zvierat • prejavuje sa vysokou horúčkou (až