Spustenie SMS systému pre občanov

. Obec Mlynčeky oznamuje svojim občanom, že od dnešného dňa spúšťa do prevádzky smskový informačný systém. Obyvatelia, ktorí uviedli telefonický kontakt pri preberaní kompostérov sú do systému zaradení automaticky. Ak nemajú o túto službu záujem, prosíme ich, aby nás o tom informovali osobne, telefonicky alebo emailom. Tí, ktorí neuviedli svoj kontakt a chceli by dostávať

Čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru

. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku v súlade s § 4 písm. b) a § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v

Voľby 2022

. VOLEBNÁ KAMPAŇ Volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (10.6.2022) a končí 48 hodín predo dňom konania volieb (27.10.2022 o 7.00 hod.). Podrobnejšie informácie o volebnej kampani sú zverejnené na príslušnej webovej stránke Ministerstva vnútra SR. Obec Mlynčeky nemá kompetenciu rozhodovať vo veciach porušenia pravidiel o volebnej

Posilnenie vlakových a autobusových spojov v Prešovskom samosprávnom kraji

. Vážení občania, dovoľujeme si vás informovať ohľadom posilnenia vlakových a autobusových spojov v Prešovskom samosprávnom kraji počas nadchádzajúcej letnej sezóny 2022. Poľskí a slovenskí návštevníci môžu počas tohto leta 2022 využiť možnosť pravidelné sezónne vlakové spoje: Poprad-Tatry – Stará Ľubovňa – Muszyna (premáva počas víkendov v termíne od 4. júna do 4. septembra 2022).

Informácie o podmienkach práva voliť a byť volený

. Obec Mlynčeky v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje na svojom webovom sídle o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Ďalšie informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku

Oznámenie o uložení zásielky

. Obec Mlynčeky oznamuje občanovi Oleksandr Kanin, trvale bytom Mlynčeky, že mu bolo dňa 14.06.2022 doručené Oznámenie o uložení zásielky na Obecnom úrade v Mlynčekoch. Oznámenie si môže menovaný prevziať na Slovenskej pošte v Mlynčekoch v stránkových hodinách. Oznámenie o uložení zásielky

Certifikát s údajom o množstve komunálnych odpadov

. Vážení občania, naša obec získala za rok 2021 certifikát v rámci spolupráce pri zabezpečovaní triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky v zmysle § 81 ods. 7 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene doplnení niektorých zákonov.

Rozhodnutie predsedu národnej rady Slovenskej republiky z 8. júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

. Termín volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov bol vyhlásený a určený na rovnaký deň ich konania podľa § 195 a ods. 1 prvej vety zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na sobotu 29. októbra

Oslavy 90. výročia založenia DHZ Mlynčeky

. Vážení občania, srdečne Vás pozývame na oslavy 90. výročia založenia DHZ Mlynčeky, ktoré sa konajú 26.06.2022 (nedeľa). Tešíme sa na vás!    

„Mlynčeky sa zabávajú 2022“