SYSTÉM NAKLADANIA S ODPADOM

Organizácia zodpovednosti výrobcov ELEKOS /OZV ELEKOS/ je neziskovým združením právnických osôb, ktoré na základe udelenej autorizácie zabezpečuje združené plnenie zákonných povinností zastúpených výrobcov vyhradených výrobkov podľa zákona d. 7912015 Z. z. o odpadoch, konkrétne výrobcov elektro-odpadov, odpadov z obalov/neobalových výrobkov a výrobcov batérii a akumulátorov. SYSTÉM NAKLADANIA S ODPADOM ODDELENE VYZBIERANÝM Z KOMUNÁLNYCH ODPADOV V

SEPAROVANÝ ZBER – kalendár zvozu

Konkurz na funkciu riaditeľa Centra podpory regionálneho rozvoja

Správna rada Záujmového združenia právnických osôb Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok Hlavné námestie 3, 060 01 Kežmarok vyhlasuje konkurz na funkciu riaditeľa Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok, zzpo.   Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa minimálne jeden rok riadiacej praxe Iné kritériá a požiadavky: znalosť obsahu a realizácie Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok riadiace, organizačné

Oznámenie o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov

Oznámenie o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov z evidencie vedených nájomcom.  Oznámenie je pre nájomcov Nájomca je povinný viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za pozemky podľa katastrálnych území k 31. decembrua údaje a informácie z tejto evidencie poskytnúť príslušnému okresnému úradu každoročne do 31.januára.  

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov – leták

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Bratislava _____________________________________________________________________________________________ • akútna, vysoko nákazlivá choroba domácich ošípaných a diviakov • prenosný priamym kontaktom s chorým alebo uhynutým zvieraťom, výkalmi a sekrétmi infikovaného zvieraťa, prípadne konzumáciou tepelne neopracovaných produktov z infikovaných zvierat • prejavuje sa vysokou horúčkou (až

Zasadnutie obecného zastupitel’stva 🗓

Obec Mlynčeky. 059 76 Mlynčeky 99 P O Z V Á N K A na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupitel’stva dňa 07.12.2018 /piatok/ o 16.00 hod. v zasadačke OcÚ Program zasadnutia OZ

Registrácia chovov ošípaných od jedného kusa ošípanej

Registrácia chovov ošípaných od jedného kusa ošípanej

Upozornenie – Zimná údržba

Obecný úrad Mlynčeky, 059 76 Mlynčeky 99 UPOZORNENIE Upozorňujeme všetkých občanov na prichádzajúce zimné obdobie a s tým súvisiacu zimnú údržbu miestnych komunikácii (pluhovanie), aby si motorové vozidla vo vlastnom záujme (z dôvodu ochrany svojho majetku ) parkovali vo dvoroch – mimo miestnych komunikácii. V opačnom prípade obec a tiež pracovník, ktorý bude pluhovanie vykonávať

Mesiac úcty k starším 2018

Výsledky volieb v obci Mlynčeky vo voľbách do orgánov samosprávy obcí

Výsledky volieb v obci Mlynčeky vo voľbách do orgánov samosprávy obcí: Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupitel’stva: Pavol Česelka Antónia Makarová Bc. Valent Hudaček Jozef Reznický Jaroslav Vojtaššák Jozef Mačičák Jaromír Zoričák Za starostu obce bola zvolená: Milena Svocáková Celá zápisnica z volieb