Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017

N á v r h Plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce Mlynčeky na 2. polrok 2017   V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám obecnému zastupiteľstvu obce Mlynčeky Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017: Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení podlieha: obecný úrad

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladanie s ním

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladanie s ním

Súťaž na zimnú údržbu ciest

Správa o vyhodnotení realizácie projektu „Šport – zdravie pre naše deti“

Na základe zmluvy č. 276/2016/ORHC o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 15/2008 „O poskytovaní dotácie z vlastných príjimov Prešovského samosprávneho kraja“ Obec Mlynčeky zrealizovala projekt „Šport – zdravie pre naše deti“ v obci Mlynčeky. Projekt bol zrealizovaný v mesiaci jún 2016. Realizáciou projektu došlo k nákupu a osadení Detskej preliezky Jungle Gym MEGA 2.

Zmena v školstve od 1.9.2016

Rozhodnutie MŠ-zaradenie MŠ.pdf Rozhodnutie MŠ-zaradenie ZŠ.pdf Rozhodnutie MŠ-zaradenie ŠJ.pdf Rozhodnutie MŠ-zaradenie ŠKD.pdf

Obecná knižnica

Obecná knižnica Mlynčeky je otvorená od 14:00 – 16:00 hod. každú druhú (párnu) nedeľu pre rok: 2016 január február marec apríl máj jún 10.1 7.2 6.3 3.4 1.5 12.6 24.1 21.2 20.3 17.4 15.5 26.6 29.5 júl august september október november december 10.7 7.8 4.9 2.10 13.11 11.12 24.7 21.8 18.9 16.10 27.11 30.10   Ak

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vážení občania, oznamujeme vám, že pre odberné miesto: V obci Mlynčeky: v úseku od č. d. 169 po č. d. 174, č. d. 216, 3507/22, 3507, 220, 82, 122 bude v termíne 17. máj 2016 od 09:00 h do 13:30 h prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia. prerusenie_elektriny.pdf

PHSR obce Mlynčeky

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je základný programový a výkonný dokument, spracovaný za účelom riešenia súčasných závažných ekonomických a sociálnych problémov za efektívneho využitia všetkých zložiek jeho miestneho potenciálu (ekonomického, prírodného i demografického), ktorý bol robený v súčinnosti s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja a Národného strategického referenčného rámca.

Správa o vyhodnotení realizácie projektu

Správa o vyhodnotení realizácie projektu „Šport – zdravie pre všetkých“ – Mlynčeky Na základe Zmluvy č. 280/2014/ORHC o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 15/ 2008 „O poskytovaní dotácie z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja“ Obec Mlynčeky zrealizovala projekt „ Šport – zdravie pre všetkých“ v obci Mlynčeky. Projekt bol zrealizovaný v mesiaci september 2014.

Zmena a doplnok ÚPN – Obce MLYNČEKY

Časť:  IBV – lokalita pri rybníkoch   dva rodinné domy DOKUMENT – Návrh –  Zmena a doplnok ÚPN – Obce  MLYNČEKY    Mapka    Mapka-detail